محسن ارزنلو

دانشیار گروه میکروب شناسی و ایمنی شناسی

اطلاعات تماس پست الکترونیک: m.arzanlou@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی دانشیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل